Vilkår og betingelser Sajthotellet

Generelle betingelser for kontrakter

Disse betingelser gælder for aftaler, der indgås mellem dig (kunde) og AB Sajthotellet Sverige (556668-7041), i det følgende benævnt Sajthotellet. Disse betingelser gælder fra 2023-10-16.

Ved at bruge Sajthotellets webhostingtjenester eller andre tjenester, der leveres af Sajthotellet, accepterer kunden at være bundet af disse brugsbetingelser ("Generelle betingelser") for serviceaftalen (i det følgende også kaldet "abonnementet") mellem dig som kunde og Sajthotellet. Tjenesten ejes og kontrolleres af AB Sajthotellet Sweden. Disse vilkår for brug påvirker dine juridiske rettigheder og forpligtelser. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse vilkår for brug, bør du ikke bruge vores tjenester og annullere dine tjenester.

1. Generelt

 1. Disse vilkår og betingelser regulerer forholdet mellem kunden og AB Sajthotellet Sweden og, hvor det er relevant, Sajthotellets underleverandører eller partnere, vedrørende webhosting-abonnementer, domænetjenester og servertjenester og relaterede yderligere tjenester.
 2. En kunde kan være en fysisk person eller en juridisk person. For at indgå kontrakten skal den fysiske person være myndig, og den juridiske person skal være bemyndiget til at indgå kontrakten på vegne af den juridiske person.
 3. Aftalen mellem parterne kan ikke udvides af kunden til en anden part, medmindre der er indgået en aftale mellem Sajthotellet og kunden. For domænenavne og andre tjenester har Sajthotellet ret til at vælge en underleverandør og ændre en sådan leverandør, når Sajthotellet finder det passende (i vores Privatlivs- og databeskyttelsespolitik er der en komplet liste over, hvilke underleverandører Sajthotellet bruger). Sajthotellet har også ret til at overføre alle aftaler til eksisterende partnere eller andre i tilfælde, hvor Sajthotellet finder det passende for at opretholde en velfungerende service eller af andre grunde.
 4. Sajthotellet leverer tjenester så hurtigt som teknisk muligt (hvis bestilt via kundepanelet normalt med det samme, ellers normalt inden for 24 timer) og fysiske produkter inden for fem (5) arbejdsdage.

2. Web-, server- og domænenavnsabonnementer

 1. De tjenester, der er inkluderet i webabonnementet hos Sajthotellet, fremgår af en separat ordrebekræftelse/faktura/serviceaftale eller via abonnementsoversigten i kundepanelet.
 2. Gratis support til abonnementer i abonnementsperioden er inkluderet via e-mail, chat, billetsystem og telefon. Sajthotellets kundeservice kan kontaktes på telefon 0771-319 319 i kontortiden (hverdage 09.00-17.00). Derudover indeholder Sajthotellets kundepanel (http://login.sajthotellet.com) en detaljeret beskrivelse af, hvordan funktioner på webhotellet skal håndteres.
 3. Gratis support er begrænset til, hvad der kan betragtes som normalt omfang, hvilket omfatter de dele af tjenesten, der direkte kan påvirkes af Sajthotellet, men ikke direkte spørgsmål om, hvordan programmering eller lignende skal tilpasses miljøet, medmindre det er en tilpasning, der er unik for Sajthotellet.
 4. Support er begrænset i tid for private abonnementer til maksimalt 1 time pr. år og abonnement og for erhvervsabonnementer til maksimalt 2 timer pr. år og abonnement, medmindre andet er specifikt aftalt for tjenesten. Hvis der kræves support ud over ovenstående forpligtelse, opkræves den gældende timepris med en minimumsafgift på en halv time (den aktuelle timepris er SEK 1290 eksklusive moms).
 5. For at gøre det lettere for kunden ønsker Sajthotellet i mange tilfælde ikke at sætte grænser for visse tjenester, i disse tilfælde er ubegrænset angivet som et udtryk. Sajthotellets definition af ubegrænset er, at tjenesterne tilbydes inden for rimelige grænser for, hvad software og hardware kan håndtere. Sajthotellet forbeholder sig ret til at bestemme grænserne for, hvad der er rimeligt i hvert enkelt tilfælde.
 6. Når kunden ønsker at flytte et domæne, en hjemmeside eller en anden tjeneste fra et andet webhotel eller en anden leverandør til Sajthotellet, hjælper Sajthotellet med dette. Flytningen kan dog aldrig garanteres, og i tilfælde af mere omfattende flytninger kan Sajthotellet efter aftale med kunden tage betaling for arbejdet. I tilfælde, hvor Sajthotellet ikke overfører domænet, er ansvaret for overførslen kundens, og Sajthotellet kan ikke holdes ansvarlig for dette.

3. Kontraktperiode, opsigelse osv.

 1. Kontraktens varighed er normalt årlig og ubestemt, afhængigt af hvad der blev aftalt på tidspunktet for indgåelsen af servicekontrakten.
 2. Serviceaftalen kan til enhver tid opsiges og gælder fra næste kontraktperiode. Opsigelse medfører ikke ret til tilbagebetaling af det betalte gebyr, medmindre andet er aftalt. Hvis der er udstedt en faktura for en ydelse, som kunden ikke længere ønsker at have, skal kunden straks kontakte Sajthotellet for kreditering og udstedelse af en ny faktura, der dækker de ydelser, kunden ønsker at beholde. Hvis fakturaen er betalt, kan ingen af posterne på fakturaen krediteres eller refunderes efterfølgende. Hvis en tjeneste er blevet annulleret, kan kunden efter eget ønske få tjenesten lukket inden periodens udløb, ellers vil den blive lukket, når tjenesten udløber.
 3. Refusion af det indbetalte gebyr sker kun i tilfælde, hvor aflysningen er baseret på alvorlige driftsforstyrrelser, som Sajthotellet eller dets underleverandør er ansvarlig for. I tilfælde af driftsforstyrrelser refunderes gebyret svarende til varigheden af forstyrrelsen i forhold til det betalte gebyr.
 4. Kunder kan til enhver tid opsige deres abonnement, og opsigelsen kan ske enten ved at opsige tjenesten i kundepanelet, ved at sende en e-mail eller ved at sende opsigelsen med posten. For nogle tjenester kan der gælde særlige opsigelsesbetingelser, og dette fremgår af separate betingelser, der er godkendt i forbindelse med ordren.
 5. Sajthotellet er berettiget til at ophæve aftalen, hvis kunden har misligholdt et af punkterne i aftalen. Ophævelsen skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail. Opsigelsen anses for at være sket tre (3) hverdage efter, at brevet er indleveret til postbehandling eller to (2) hverdage efter afsendelse af e-mail. I tilfælde af alvorligt misbrug af kontoen kan opsigelsen ske øjeblikkeligt, og en skriftlig meddelelse vil blive sendt samtidig med, at opsigelsen finder sted.

4. Betaling, gebyrer osv.

 1. Gebyrer faktureres forud, medmindre andet er aftalt. Bestilte tjenester aktiveres, når Sajthotellet har modtaget fuld betaling (bemærk, at betaling via bankoverførsel tager 1-2 arbejdsdage, og ved forlængelse af et abonnement bør en sådan betaling foretages i god tid for at undgå afbrydelser i tjenesten). Det er muligt at betale med kort via Sajthotellets hjemmeside.
 2. En kunde, der ikke betaler, vil blive suspenderet fra sit abonnement, men ikke før en betalingspåmindelse er blevet sendt via e-mail og vist i kundepanelet. Bemærk, at manglende betaling vil resultere i en afbrydelse af tjenesten (som automatisk vil blive afbrudt på den sidste dag i kontraktperioden). Hvis der er udestående fakturaer for en tjeneste, kan det påvirke andre tjenester, som også kan blive suspenderet, indtil betalingen er gennemført.
 3. Sajthotellet forbeholder sig ret til at justere gebyret for en service. Gebyrændringer kan kun træde i kraft i forbindelse med en ny kontraktperiode.
 4. Domæner registreret af Sajthotellet på vegne af en kunde er registreret med ansøgeren som ejer. Domæner registreret af Sajthotellet faktureres fortsat af Sajthotellet, med undtagelse af de domæner, hvor domæneregistreringens regler ikke tillader dette.
 5. Kunder, der ønsker at overføre et domæne til en anden webhost eller af andre årsager ønsker at administrere domænet helt selv, har ret til at gøre det, når de ønsker det. Gebyrer, der opkræves af det respektive domæneregister i tilfælde af ejerskifte, og andre omkostninger, der opstår i forbindelse med overdragelsen eller ejerskiftet, betales af kunden. Gebyret for domænet håndteres af Sajthotellet, indtil domænet har skiftet ejer eller er blevet overdraget.
 6. Hvis betaling sker efter forfaldsdatoen på fakturaen, kan domænenavnet udløbe. Så snart betalingen er foretaget, registreres eller fornyes domænet af Sajthotellet. I nogle tilfælde opkræver topdomæneadministratoren et forhøjet gebyr, og for at Sajthotellet skal kunne gennemføre en fornyelse i disse tilfælde, skal dette forhøjede gebyr også betales til Sajthotellet af kunden. For at undgå disse ekstra gebyrer skal betalingen altid foretages i tide. Omkostningerne ved disse gebyrer fremgår af prislisten for domænenavne. Alle domænenavne, der betales efter forfaldsdatoen, risikerer at blive afregistreret. Hvis dette sker, er Sajthotellet ikke ansvarlig.
 7. Betaling kan ske til en bankgiro- eller bankkonto som angivet på fakturaen. Betaling kan også ske via Payson og PayPal i kundepanelet.
 8. I tilfælde af manglende betaling vil udstedte fakturaer normalt blive krediteret, og alle tjenester vil blive annulleret (medmindre andet er aftalt). I tilfælde af opsigelse på grund af manglende betaling vil kundens data (hjemmesider, domænenavne, e-mail osv.) blive slettet inden for to uger efter tjenestens forfaldsdato. Gendannelse af slettede data er ikke mulig.

5. Overdragelse af kontrakter og domæner

 1. Kunden kan overdrage aftalen med Sajthotels samtykke. Overdragelsen og samtykket skal være skriftligt.
 2. Kunder, der ønsker at overføre domænenavne, som de har gennem Sajthotellet, skal sende oplysninger om den nye ejer ved at oprette en supportsag. Sajthotellet udarbejder derefter en formular, som skal underskrives af den nuværende ejer. Omkostninger til det faktiske ejerskifte kan tilføjes afhængigt af topniveaudomænet.

6. webstedsværtens ansvar

 1. Sajthotellet eller dets underleverandører udøver ingen kontrol over oplysninger eller materiale indeholdt på Sajthotellets eller underleverandørers servere, jf. dog §§ 6.3 og 8.2. Af driftsmæssige årsager forbeholder Sajthotellet sig ret til, i forbindelse med undersøgelse af fejl, funktionsfejl eller for at sikre levering af service, at undersøge og tilgå alle oplysninger lagret på Sajthotellets system, som kan være af betydning for en succesfuld undersøgelse. Sajthotellet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader og økonomiske tab på grund af fejl, forsinkelser, ufuldkommenheder, afbrydelser, manglende levering af data, manglende tilgængelighed eller lignende omstændigheder eller begivenheder, der ikke er under Sajthotellets direkte kontrol. Sajthotellet er heller ikke ansvarlig for skader, hvis nogen krænker Sajthotellets eller dets underleverandørers eller partneres computerressourcer og får adgang til, ødelægger eller forvrænger information, medmindre andet er fastsat i svensk lov.
 2. Sajthotellet sletter aldrig kundens oplysninger. Vi forbeholder os dog ret til at flytte oplysninger til andre datamedier af systemtekniske årsager. Ved opsigelse af en aftale slettes alle data på kundens konto to uger (14 dage) efter opsigelsen eller efter aftaleperiodens udløb.
 3.  Sajthotellet håndterer alle kundeoplysninger fortroligt, dette for at beskytte kundens integritet. Sajthotellet garanterer, at ingen oplysninger indeholdt i kunders filområder eller e-mailkonti videregives til uautoriserede personer eller gøres tilgængelige for uautoriserede personer, se dog § 6.1, andet afsnit. Sajthotellet kan ved afgørelse fra en autoriseret retshåndhævende myndighed blive pålagt at videregive sådanne oplysninger til de relevante myndigheder. I tilfælde af mistanke om kriminalitet mod kunden kan Sajthotellet videregive oplysninger eller frivilligt rapportere til den strafferetlige efterforskningsmyndighed, uden at Sajthotellet er blevet anmodet om sådanne oplysninger.
 4. Sajthotellet garanterer en tilgængelighed for tjenester inkluderet i hvert abonnement på mindst 99% beregnet på månedsbasis. Almindelig planlagt service finder normalt sted om natten (23.00-06.00) og er ikke et grundlag for beregning af tilgængelighed, medmindre denne servicetid ikke overstiger i alt 10 timer pr. måned. Akutte sikkerhedsopdateringer, som kræver øjeblikkelig handling, er heller ikke et grundlag for beregning af tilgængelighed. Kriminelle angreb på Sajthotellets eller vores leverandørers systemer, som resulterer i driftsforstyrrelser, er heller ikke grundlag for beregning af tilgængelighed. Hvis garantiperioden overskrides, forlænges det løbende abonnement som kompensation med en måned uden omkostninger. Hvis garantiperioden overskrides, så tilgængeligheden falder til under 95%, er kunden berettiget til at modtage kompensation i form af et forlænget abonnement i to måneder uden beregning. Hvis garantiperioden overskrides, så tilgængeligheden falder til under 90%, er kunden berettiget til kompensation i form af en tre måneders forlængelse af abonnementet. Anmodning om kompensation i henhold til dette aftalepunkt skal være Sajthotellet i hænde senest to uger (14 dage) efter, at retten til at påberåbe sig aftalepunktet er opstået.

7. Kundens ansvar

 1. Kunden forpligter sig til at overholde svensk lovgivning, dette gælder også for linkede objekter, som strider mod denne. Kunden skal også overholde andre regler, som kan være betingelser for udnyttelse af hele eller dele af trafikmulighederne på internettet.
 2. Kunden forpligter sig til ikke at gøre uautoriseret brug af de computerressourcer, der er forbundet med internettet som helhed, eller af Sajthotellet eller dets underleverandører eller partnere.
 3. Kunden er ansvarlig for alle handlinger, han/hun udfører via sin(e) konto(er) i form af korrespondance og spam-mails etc. Spam betragtes som misbrug af kontoen og kan resultere i opsigelse.
 4. Kunden er også ansvarlig for alle oplysninger, de offentliggør på deres hjemmesider eller på anden måde gør tilgængelige gennem deres abonnement hos Sajthotellet.
 5. Kunden må ikke sælge, udleje eller give plads væk til egne kunder inden for rammerne af sin harddiskplads uden tilladelse fra Sajthotellet. Dette gælder både for kunder med eget domæne og kunder under et af Sajthotellets domæner. Det samme gælder for andre tjenester, herunder e-mailadresser, der leveres efter aftale med Sajthotellet. Med egne kunder menes alle, der ikke er ansat i en virksomhed, familie eller lignende. Sajthotellet har forhandlerkonti, som er velegnede til dette formål, og disse kræver ikke nogen særlig tilladelse til videresalg.

8. brugerpolitik

 1. Sajthotellet er forpligtet til sit gode omdømme og afviser derfor enhver useriøs brug af internettet. Sajthotellet forbeholder sig derfor ret til frit at vurdere følgende regler.
 2. Sajthotellet er bemyndiget til at foretage kontrol af oplysningerne på vores kunders lagerplads, hvis der er mistanke om, at kunden overtræder aftalen. Hvis en bruger overtræder aftalen, forbeholder vi os ret til at blokere den information, der anses for upassende, hvis overtrædelsen er alvorlig, kan kunden blive suspenderet helt eller delvist fra yderligere brug uden ret til tilbagebetaling af gebyrer betalt til Sajthotellet.
 3. Et webabonnement giver kunden mulighed for at publicere og levere materiale på internettet via http- eller ftp-teknologi.
 4. Webstedsværten skal altid have en direkte aftale med ejeren af det domænenavn, som websiderne offentliggøres under (der kan gøres undtagelser, og i tilfælde af forhandleraftaler skal der være en direkte aftale mellem forhandleren og slutkunden). Offentliggjorte websider skal tydeligt identificere den person, virksomhed eller organisation, der er ansvarlig for offentliggørelsen af siderne.
 5. Kunden kan uddelegere driften af webdesign, opdatering og andet arbejde på abonnementet til en anden person eller organisation. Dette begrænser ikke kundens ansvar.

9. Kontrakter på afstand

 1. Ifølge loven (2000:274) om forbrugerbeskyttelse ved aftaler om fjernsalg og salg til private er der en fortrydelsesfrist på 14 dage. En ordre om at registrere et domæne eller aktivere en webhostingtjeneste skal betragtes som levering af en tjeneste. Ydelsen begynder inden for den fortrydelsesfrist (14 dage), der er angivet i ovennævnte lov, og som kunden accepterer, når han bestiller domænet og webhostingtjenesten. Konsekvensen af samtykket er, at der ikke er nogen fortrydelsesret, jf. ovennævnte lov § 14 p. 1.

10. Privatlivs- og databeskyttelsespolitik (GDPR)

 1. Som en integreret del af alle aftaler gælder Sajthotellets Privatlivs- og databeskyttelsespolitik. Den angiver, hvordan Sajthotellet håndterer personlige data og kundens rettigheder som følge af svensk lov og GDPR.
 2. Kunden er ansvarlig for personlige data, som han eller hun håndterer gennem brug af ressourcer leveret af Sajthotellet. Når en persondataassistentaftale er påkrævet, er en sådan aftale tilgængelig som en integreret del af denne aftale, og kunden forpligter sig til at acceptere udformningen af denne. I tilfælde af at en specielt tilpasset persondataaftale er påkrævet, skal kunden kontakte Sajthotellet for at udvikle en sådan aftale i fællesskab med Sajthotellet, og i tilfælde af at der opstår omkostninger til etablering af en sådan aftale, skal omkostningerne betales af kunden.

11. Force majeure

 1. Sajthotellet er fritaget for erstatning og andre sanktioner, hvis aftalens opfyldelse forhindres eller vanskeliggøres af nogen omstændighed - som f.eks. krig, regeringsindgreb, uroligheder, indskrænkninger i energiforsyningen, arbejdsmarkedsforstyrrelser, forbud, restriktioner, manglende tilladelser, ulykker, ugunstige transport- eller vejrforhold eller manglende leverancer fra underleverandører - som Sajthotellet ikke med rimelighed kunne forudse ved aftalens indgåelse, og hvis følger Sajthotellet ikke kunne undgå eller overvinde.

12. tvist

 1. Tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale skal afgøres ved svenske domstole i henhold til svensk lov, fortrinsvis ved Stockholms byret.