Villkor Sajthotellet

Allmänna villkor för avtal

Dessa villkor gäller avtal ingångna mellan dig (kund/kunden) och AB Sajthotellet Sverige (556668-7041), nedan kallat Sajthotellet. Dessa villkor gäller från 2023-10-16.

Genom att använda Sajthotellets webbhotelltjänster, eller andra tjänster som tillhandahålls av Sajthotellet, godkänner kunden att vara bunden till dessa användarvillkor (”Allmänna villkor”) för tjänsteavtalet (nedan även benämnt ”abonnemanget) mellan dig som kund och Sajthotellet. Tjänsten ägs och kontrolleras av AB Sajthotellet Sverige. Dessa användarvillkor påverkar dina juridiska rättigheter och skyldigheter. Om du inte accepterar att vara bunden till dessa användarvillkor skall du inte använda våra tjänster och säga upp dina tjänster.

1. Allmänt

 1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden och AB Sajthotellet Sverige samt i förekommande fall Sajthotellets underleverantörer eller samarbetspartner, avseende webbhotellsabonnemang, domäntjänster och servertjänster samt därtill hörande tilläggstjänster.
 2. Kund kan vara fysisk person eller juridisk person. För att ingå avtalet måste du som fysisk person vara myndig och som juridisk person måste du som ingår avtalet vara behörig att för den juridiska personen ingå avtal.
 3. Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av kunden till ytterligare part såvida ej avtal härom slutits mellan Sajthotellet och kund. För domännamn och andra tjänster äger Sajthotellet rätt att välja underleverantör och byta sådan leverantör när Sajthotellet finner det lämpligt (i vår Integritets- och dataskyddspolicy finns en komplett lista över vilka underleverantörer Sajthotellet använder). Sajthotellet äger också rätten att överlåta alla avtal på existerande samarbetspartner eller annan i de fall Sajthotellet finner det lämpligt för att vidmakthålla en väl fungerande tjänst eller av andra skäl.
 4. Sajthotellet levererar tjänster så snart detta är tekniskt möjligt (om beställning gjorts via kundpanelen normalt omgående, annars normalt inom ett dygn) och fysiska produkter inom fem (5) arbetsdagar.

2. Webb-, server- och domännamnsabonnemang

 1. Vilka tjänster som ingår i webbabonnemanget hos Sajthotellet framgår av separat orderbekräftelse/faktura/tjänsteavtalet eller via abonnemangsöversikten i kundpanelen.
 2. Fri support på abonnemang under abonnemangstiden ingår via e-post, chatt, ärendehanteringssystem (ticket) och telefon. Sajthotellets kundtjänst nås per telefon 0771-319 319 under kontorstid (vardagar 09.00-17.00). Vidare finns på Sajthotellets kundpanel (http://login.sajthotellet.com ) utförlig beskrivning av hur funktioner på webbhotellet skall hanteras.
 3. Fri support är begränsad till vad som kan anses vara normal omfattning, vilket innefattar de delar av tjänsten som direkt kan påverkas av Sajthotellet, men ej direkta frågor rörande hur programmering eller dylikt skall anpassas för miljön, om det ej rör sig om en anpassning som är unik för just Sajthotellet.
 4. Support begränsas i tid vad gäller privatabonnemang till maximalt 1 timme per år och abonnemang och för företagsabonnemang till maximalt 2 timmar per år och abonnemang om inget annat särskilt avtalats för tjänsten. Vid behov av support utöver ovanstående åtagande debiteras gällande timtaxa med minimidebitering av en halv timme (aktuell timtaxa är 1290:- exklusive moms).
 5. För att underlätta för kunden önskar Sajthotellet i många fall ej sätta gränser för vissa tjänster, i dessa fall anges obegränsat som benämning. Sajthotellets definition av obegränsat är att tjänsterna erbjuds inom rimliga gränser för vad mjuk- och hårdvara klarar. Sajthotellet förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är rimligt.
 6. Då kund önskar flytta domän, hemsida eller annan tjänst från annat webbhotell eller annan leverantör till Sajthotellet hjälper Sajthotellet till med detta. Flytt kan dock aldrig garanteras och vid mer omfattande flyttar kan Sajthotellet debitera för arbetet efter överenskommelse med kunden. I fall där Sajthotellet misslyckas med att flytta domän är ansvaret för flytten kundens och Sajthotellet kan inte hållas ansvarigt för detta.

3. Avtalstid, uppsägning m.m.

 1. Avtalet löper normalt årsvis och tills vidare, beroende på vad som avtalats vid ingåendet av tjänsteavtalet.
 2. Tjänsteavtalet kan sägas upp när som helst och gäller från och med nästa avtalsperiod. Uppsägning medför inte rätt till återbetalning av erlagd avgift såvida ej annat avtalats särskilt. Om en faktura utfärdats för en tjänst som kunden ej längre önskar ha, måste kunden omgående kontakta Sajthotellet för kreditering och utfärdande av ny faktura som omfattar de tjänster kunden önskar behålla. Om fakturan betalas kan inte någon av posterna på fakturan krediteras eller återbetalas i efterhand. Om en tjänst sagts upp kan kund få tjänsten stängd på egen begäran innan periodens slut, i annat fall stängs den när tjänsten löper ut.
 3. Återbetalning av erlagd avgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på allvarliga driftsstörningar för vilka Sajthotellet eller dess underleverantör ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet, i förhållande till erlagd avgift.
 4. Kund kan när som helst säga upp sitt abonnemang och uppsägning kan ske antingen genom att i kundpanelen avsluta tjänsten, maila eller posta in uppsägningen. För vissa tjänster kan särskilda uppsägningsvillkor gälla och detta framgår då av separata villkor som godkänts i samband med beställningen.
 5. Sajthotellet äger rätten att säga upp avtalet om kunden har brutit mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen per brev eller e-post. Uppsägning skall anses ha skett tre (3) vardagar efter brevet lämnats till postbehandling eller två (2) vardagar efter sändande av e-post. Vid allvarligt missbruk av konto kan uppsägning ske omedelbart och en skriftlig information sänds då samtidigt som uppsägning äger rum.

4. Betalning, avgifter m.m.

 1. Avgifter faktureras i förskott om ej annat överenskommits. Beställda tjänster aktiveras då Sajthotellet erhållit full betalning (observera att betalning via bankgiro tar 1-2 arbetsdagar och vid förlängning av abonnemang bör sådan betalning göras i god tid för att undvika avbrott i tjänsten). Möjlighet finns att betala med kort via Sajthotellet hemsida.
 2. Kund som underlåter att betala kommer att avstängas från sitt abonnemang, dock ej innan betalningspåminnelse sänts via e-post och visats i kundpanelen. Observera att utebliven betalning medför avbrott i tjänsten (som stängs av med automatik sista dagen under avtalsperioden). Om det finns utestående fakturor för en tjänst kan detta komma att påverka andra tjänster som också kan komma att stängas i väntan på betalning.
 3. Sajthotellet förbehåller sig rätten att justera avgiften för en tjänst. Avgiftsändringar kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
 4. Domäner som registreras av Sajthotellet för kunds räkning registreras med sökanden som ägare. Domäner som registreras av Sajthotellet faktureras fortsättningsvis av Sajthotellet, med undantag av de domäner där domänregistraturens regelverk inte tillåter detta.
 5. Kund som önskar flytta domän till annat webbhotell eller önskar hantera domänen helt själv av annan anledning äger rätt att göra så när helst så önskas. Avgift som vid ägarbyte tas ut av respektive domänregistratur, och andra kostnader som uppstår i samband med flytt eller ägarbyte, betalas av kunden. Avgift för domän hanteras av Sajthotellet fram tills domänen har bytt ägare eller flyttats.
 6. Vid betalning efter förfallodag på faktura kan domännamn komma att löpa ut. Så snart betalning erlagts registreras eller förnyas domänen av Sajthotellet. I vissa fall tar då toppdomänregistraturen ut en förhöjd avgift och för att Sajthotellet skall kunna genomföra en förnyelse i dessa fall måste även denna förhöjda avgift erläggas till Sajthotellet av kunden. För att undvika dessa extra avgifter bör alltid betalning ske i tid. Kostnaden för dessa avgifter framgår i domännamnsprislistan. Alla domännamn som betalats efter förfallodatum riskerar att bli avregistrerade. Om så sker är Sajthotellet ej ansvarig.
 7. Betalning kan göras till bankgiro eller bankkonto enligt anvisning på faktura. Betalning kan också göras genom Payson och PayPal i kundpanelen.
 8. Vid utebliven betalning kommer utställda fakturor i normalfallet att krediteras och samtliga tjänster sägas upp (om ej annat avtalats). Vid uppsägning till följd av utebliven betalning kommer kunds data (hemsidor, domännamn, e-post etc.) att raderas inom två veckor efter tjänstens förfallodatum. Att återställa raderad data är inte möjligt.

5. Överlåtelse av avtal och domän

 1. Kunden får överlåta avtalet efter Sajthotellets medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen.
 2. Kund som önskar överlåta domännamn som han har genom Sajthotellet måste skicka uppgifter om den nya ägaren genom att skapa ett supportärende. Sajthotellet tar sedan fram en blankett som ska skrivas under av nuvarande ägare. Kostnad för själva ägarbytet kan tillkomma beroende på toppdomän.

6. Sajthotellets ansvar

 1. Sajthotellet eller dess underleverantörer utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Sajthotellets eller underleverantörs servrar, se dock §§ 6.3 och 8.2. Av drifttekniska skäl förbehåller sig Sajthotellet rätten att, i samband med undersökning av fel, driftstörning eller för att säkerställa leverans av tjänst, undersöka och ta del av all information lagrad på Sajthotellet system som kan vara av betydelse för en framgångsrik undersökning. Sajthotellet är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser som ej står under Sajthotellets direkta kontroll.  Sajthotellet är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Sajthotellets eller dess underleverantörers eller samarbetspartners datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information såvida ej annat följer av svensk lag.
 2. Sajthotellet raderar aldrig kundens information. Vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annan datamedia. Vid uppsägning av avtal raderas dock alla uppgifter på kundens konto två veckor (14 dagar) efter uppsägningen eller efter avtalsperiodens slut.
 3.  Sajthotellet hanterar all kundinformation så som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Sajthotellet garanterar att ingen information som finns på kunders filareor eller e-postkonton lämnas ut till obehörig eller görs tillgänglig för obehörig, se dock § 6.1, andra stycket. Sajthotellet kan genom beslut av behörig rättsvårdande myndighet åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot kund kan Sajthotellet komma att utlämna information eller självmant anmäla till brottsutredande myndighet utan att begäran har lämnats till Sajthotellet om sådana uppgifter.
 4. Sajthotellet garanterar en tillgänglighet för tjänster ingående i respektive abonnemang på minst 99% beräknat på månadsbasis.  Ordinarie planerad service sker normalt nattetid (23.00-06.00) och är inte grund för beräkning av tillgänglighet såvida denna servicetid inte överskrider totalt 10 timmar per månad. Akuta säkerhetsuppdateringar, vilka kräver omedelbar åtgärd, är ej heller grundande för beräkning av tillgänglighet. Brottsligt angrepp på Sajthotellet eller våra leverantörers system, resulterande i driftstörning, är ej heller grundande för beräkning av tillgänglighet. Överskrides garantitiden förlängs, som kompensation, pågående abonnemang med en månad utan kostnad. Överskrides garantitiden så att tillgängligheten underskrider 95% äger kunden rätt att erhålla kompensation i form av förlängt abonnemang med två månader utan kostnad. Överskrides garantitiden så att tillgängligheten underskrider 90% äger kunden rätt att erhålla kompensation i form av förlängt abonnemang med tre månader. Begäran om kompensation enligt denna avtalspunkt skall ha inkommit till Sajthotellet senast två veckor (14 dagar) efter det att rätt till åberopande av avtalspunkten uppstått.

7. Kundens ansvar

 1. Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot denna. Kunden skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.
 2. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos Sajthotellet eller dess underleverantör eller samarbetspartner.
 3. Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens och spam med e-post etc. Spam anses vara missbruk av kontot och kan resultera i uppsägning.
 4. Kunden ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller på annat sätt gör tillgängliga via sitt abonnemang hos Sajthotellet.
 5. Kunden får inte sälja, hyra ut eller ge bort plats till egna kunder inom ramen för sitt hårddiskutrymme utan tillstånd från Sajthotellet.  Detta gäller både kunder med egen domän och kunder under någon av Sajthotellets domäner. Det samma gäller övriga tjänster, inklusive e-postadresser, som tillhandahålls genom avtal med Sajthotellet. Med egna kunder avses alla som inte utgör medarbetare i företag, familj eller liknande. Sajthotellet har återförsäljarkonton som lämpar sig väl för detta ändamål och dessa kräver inget särskilt tillstånd för vidareförsäljning.

8. Användarpolicy

 1. Sajthotellet månar om sitt goda rykte och tar därmed avstånd från all oseriös användning av Internet. Sajthotellet förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.
 2. Sajthotellet har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme om misstanke finns att kund bryter mot avtalet. Bryter en användare mot avtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan kunden avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande, utan rätt till återbetalning av till Sajthotellet inbetalda avgifter.
 3. Webbabonnemang innebär att kunden ges möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via http- eller ftp-teknik.
 4. Sajthotellet skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket webbsidorna publiceras (undantag kan göras och vid återförsäljaravtal skall direktavtal finnas mellan återförsäljaren och slutkunden). Det skall av webbsidor som publiceras klart framgå vilken individ eller vilken firma eller organisation som ansvarar för sidornas publicering.
 5. Kunden kan delegera drift av webbutformning, uppdatering och annat arbete på abonnemanget till annan person eller organisation. Detta begränsar inte kundens ansvar.

9. Distansavtal

 1. Enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal föreligger ångerfrist på 14 dagar. Uppdrag att registrera en domän, eller att aktivera ett webbhotell, är att betrakta som utförande av tjänst. Fullgörande påbörjas inom den i rubricerad lag angivna ångerfristen (14 dagar), vilket uppdragslämnaren, kunden, samtycker till i samband med beställning av domän och webbhotellstjänst. Konsekvensen av samtycket blir att ångerrätt inte föreligger, se rubricerad lag § 14 p. 1.

10. Integritets- och dataskyddspolicy (GDPR)

 1. Som en integrerad del i alla avtal gäller Sajthotellets Integritets- och dataskyddspolicy. I den framgår hur Sajthotellet hanterar personuppgifter och kundens rättigheter som följd av svensk lag och GDPR.
 2. Kunden ansvarar för personuppgifter som denne hanterar genom användande av resurser som tillhandahålls av Sajthotellet. Då ett personuppgiftsbiträdesavtal krävs finns ett sådant tillgängligt som en integrerad del av detta avtal och kunden förbinder sig att godta utformningen av detta. För det fall ett särskilt anpassat personuppgiftsavtal krävs skall kunden kontakta Sajthotellet för att gemensamt med Sajthotellet ta fram ett sådant och i de fall en kostnad uppstår för upprättande av sådant skall kostnaden betalas av kunden.

11. Force majeure

 1. Sajthotellet skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som Sajthotellet skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Sajthotellet inte heller kunnat undvika eller övervinna.

12. Tvist

 1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt, företrädelsevis i Stockholms tingsrätt.