Vilkår og betingelser Sajthotellet

Generelle kontraktsvilkår

Disse vilkårene gjelder for avtaler som inngås mellom deg (kunde/klient) og AB Sajthotellet Sverige (556668-7041), heretter kalt Sajthotellet. Disse vilkårene gjelder fra 2023-10-16.

Ved å benytte Sajthotellets webhotelltjenester, eller andre tjenester levert av Sajthotellet, samtykker kunden til å være bundet av disse bruksvilkårene ("Generelle vilkår") for tjenesteavtalen (heretter også kalt "abonnementet") mellom deg som kunde og Sajthotellet. Tjenesten eies og kontrolleres av AB Sajthotellet Sverige. Disse bruksvilkårene påvirker dine juridiske rettigheter og forpliktelser. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse bruksvilkårene, bør du ikke bruke tjenestene våre og avslutte abonnementet.

1. Generelt

 1. Disse vilkårene regulerer forholdet mellom kunden og AB Sajthotellet Sverige og, der det er aktuelt, Sajthotellets underleverandører eller partnere, når det gjelder abonnement på webhotell, domenetjenester og servertjenester og relaterte tilleggstjenester.
 2. En kunde kan være en fysisk person eller en juridisk person. For å inngå avtalen må den fysiske personen være myndig, og den juridiske personen må ha fullmakt til å inngå avtalen på vegne av den juridiske personen.
 3. Avtalen mellom partene kan ikke utvides av kunden til en annen part med mindre det er inngått en avtale mellom Sajthotellet og kunden. For domenenavn og andre tjenester har Sajthotellet rett til å velge underleverandør og skifte leverandør når Sajthotellet finner det hensiktsmessig (i vår personvernerklæring finnes en fullstendig liste over hvilke underleverandører Sajthotellet benytter). Sajthotellet har også rett til å overføre alle avtaler til eksisterende samarbeidspartnere eller andre i tilfeller der Sajthotellet finner det hensiktsmessig for å opprettholde en velfungerende tjeneste eller av andre grunner.
 4. Sajthotellet leverer tjenester så snart det er teknisk mulig (ved bestilling via kundepanelet normalt umiddelbart, ellers normalt innen 24 timer) og fysiske produkter innen fem (5) virkedager.

2. abonnementer på web, servere og domenenavn

 1. Hvilke tjenester som inngår i nettabonnementet hos Sajthotellet fremgår av separat ordrebekreftelse/faktura/tjenesteavtale eller via abonnementsoversikten i kundepanelet.
 2. Gratis support for abonnementer i abonnementsperioden er inkludert via e-post, chat, billettsystem og telefon. Sajthotellets kundeservice kan nås på telefon 0771-319 319 i kontortiden (hverdager kl. 09.00-17.00). I tillegg inneholder Sajthotellets kundepanel (http://login.sajthotellet.com) en detaljert beskrivelse av hvordan funksjoner på webhotellet skal håndteres.
 3. Gratis support er begrenset til det som kan anses som normalt omfang, som omfatter de delene av tjenesten som direkte kan påvirkes av Sajthotellet, men ikke direkte spørsmål om hvordan programmering eller lignende skal tilpasses omgivelsene, med mindre det dreier seg om en tilpasning som er unik for Sajthotellet.
 4. Support er tidsbegrenset for privatabonnementer til maksimalt 1 time per år og abonnement og for bedriftsabonnementer til maksimalt 2 timer per år og abonnement, med mindre annet er spesifikt avtalt for tjenesten. Hvis det er behov for support utover ovennevnte tidsbegrensning, debiteres gjeldende timepris med en minimumskostnad på en halv time (gjeldende timepris er 1290 SEK ekskl. mva.).
 5. For å gjøre det enklere for kunden ønsker Sajthotellet i mange tilfeller ikke å sette grenser for enkelte tjenester, i disse tilfellene er ubegrenset angitt som et begrep. Sajthotellets definisjon av ubegrenset er at tjenestene tilbys innenfor rimelige grenser for hva programvare og maskinvare kan håndtere. Sajthotellet forbeholder seg retten til å bestemme grensene for hva som er rimelig i hvert enkelt tilfelle.
 6. Når kunden ønsker å flytte et domene, nettsted eller annen tjeneste fra et annet webhotell eller annen leverandør til Sajthotellet, er Sajthotellet behjelpelig med dette. Flytting kan imidlertid aldri garanteres, og ved mer omfattende flyttinger kan Sajthotellet ta betalt for arbeidet etter avtale med kunden. I tilfeller der Sajthotellet ikke klarer å overføre domenet, er ansvaret for overføringen kundens og Sajthotellet kan ikke holdes ansvarlig for dette.

3. kontraktsperiode, oppsigelse osv.

 1. Kontraktens varighet er normalt årlig og på ubestemt tid, avhengig av hva som ble avtalt ved inngåelsen av servicekontrakten.
 2. Tjenesteavtalen kan sies opp når som helst og gjelder fra neste avtaleperiode. Oppsigelse medfører ikke rett til refusjon av innbetalt avgift med mindre annet er avtalt. Dersom det er utstedt faktura for en tjeneste som kunden ikke lenger ønsker å ha, må kunden umiddelbart ta kontakt med Sajthotellet for kreditering og utstedelse av ny faktura for de tjenestene kunden ønsker å beholde. Hvis fakturaen er betalt, kan ingen av postene på fakturaen krediteres eller refunderes i ettertid. Hvis en tjeneste er avbestilt, kan kunden etter eget ønske få tjenesten stengt før periodens utløp, ellers blir den stengt når tjenesten utløper.
 3. Refusjon av innbetalt avgift skjer kun i tilfeller der avbestillingen skyldes alvorlige driftsforstyrrelser som Sajthotellet eller dets underleverandør er ansvarlig for. Ved driftsforstyrrelser refunderes avgiften tilsvarende varigheten av driftsforstyrrelsen i forhold til innbetalt avgift.
 4. Kundene kan når som helst si opp abonnementet sitt, og oppsigelsen kan gjøres enten ved å si opp tjenesten i kundepanelet, sende e-post eller postlegge oppsigelsen. For enkelte tjenester kan det gjelde spesielle oppsigelsesvilkår, og dette fremgår av egne vilkår som godkjennes i forbindelse med bestillingen.
 5. Sajthotellet har rett til å heve avtalen dersom kunden har brutt noen av punktene i avtalen. Oppsigelsen skal skje skriftlig per brev eller e-post. Oppsigelse anses å ha funnet sted tre (3) virkedager etter at brevet er lagt til postbehandling eller to (2) virkedager etter at e-post er sendt. Ved grovt misbruk av kontoen kan oppsigelse skje umiddelbart, og skriftlig varsel sendes samtidig med oppsigelsen.

4. betaling, gebyrer osv.

 1. Avgifter faktureres forskuddsvis med mindre annet er avtalt. Bestilte tjenester aktiveres når Sajthotellet har mottatt full betaling (merk at betaling via bankoverføring tar 1-2 virkedager, og ved forlengelse av abonnement bør slik betaling skje i god tid for å unngå avbrudd i tjenesten). Det er mulig å betale med kort via Sajthotellets nettside.
 2. En kunde som ikke betaler, vil bli suspendert fra abonnementet, men ikke før en betalingspåminnelse er sendt på e-post og vist i kundepanelet. Vær oppmerksom på at manglende betaling vil føre til avbrudd i tjenesten (som automatisk kobles fra den siste dagen i avtaleperioden). Hvis det er utestående fakturaer for en tjeneste, kan dette påvirke andre tjenester som også kan bli avbrutt i påvente av betaling.
 3. Sajthotellet forbeholder seg retten til å justere avgiften for en tjeneste. Avgiftsendringer kan kun tre i kraft i forbindelse med en ny avtaleperiode.
 4. Domener som registreres av Sajthotellet på vegne av en kunde, registreres med søkeren som eier. Domener registrert av Sajthotellet faktureres fortsatt av Sajthotellet, med unntak av de domener hvor domeneregisterets regelverk ikke tillater dette.
 5. Kunder som ønsker å overføre et domene til et annet webhotell eller av andre grunner ønsker å administrere domenet helt selv, har rett til å gjøre dette når som helst. Gebyrer som belastes av det respektive domeneregisteret ved eierskifte, og andre kostnader som oppstår i forbindelse med overdragelsen eller eierskiftet, betales av kunden. Gebyret for domenet håndteres av Sajthotellet inntil domenet har skiftet eier eller blitt overdratt.
 6. Hvis betaling skjer etter forfallsdatoen på fakturaen, kan domenenavnet utløpe. Så snart betaling er foretatt, registreres eller fornyes domenet av Sajthotellet. I noen tilfeller krever toppdomeneregisteret en forhøyet avgift, og for at Sajthotellet skal kunne gjennomføre en fornyelse i disse tilfellene, må også denne forhøyede avgiften betales til Sajthotellet av kunden. For å unngå disse ekstrakostnadene bør betaling alltid skje i tide. Kostnaden for disse avgiftene fremgår av prislisten for domenenavn. Alle domenenavn som betales etter forfall risikerer å bli avregistrert. Hvis dette skjer, er Sajthotellet ikke ansvarlig.
 7. Betaling kan skje til bankgiro eller bankkonto som angitt på fakturaen. Betaling kan også gjøres via Payson og PayPal i kundepanelet.
 8. Ved manglende betaling vil utstedte fakturaer normalt bli kreditert, og alle tjenester vil bli kansellert (med mindre annet er avtalt). Ved oppsigelse på grunn av manglende betaling slettes kundens data (nettsider, domenenavn, e-post osv.) innen to uker etter tjenestens forfallsdato. Det er ikke mulig å gjenopprette slettede data.

5. overføring av kontrakter og domener

 1. Kunden kan overdra avtalen med Sajthotels samtykke. Overdragelsen og samtykket må være skriftlig.
 2. Kunder som ønsker å overføre domenenavn som de har gjennom Sajthotellet, må sende opplysninger om den nye eieren ved å opprette en supportsak. Sajthotellet utarbeider deretter et skjema som skal signeres av nåværende eier. Kostnader for selve eierskiftet kan tilkomme avhengig av toppdomenet.

6. Nettstedsvertens ansvar

 1. Sajthotellet eller dets underleverandører utøver ingen kontroll over informasjon eller materiale som befinner seg på Sajthotellets eller underleverandørens servere, se dog §§ 6.3 og 8.2. Av driftsmessige årsaker forbeholder Sajthotellet seg retten til, i forbindelse med undersøkelse av feil, funksjonsfeil eller for å sikre levering av tjenesten, å undersøke og få tilgang til all informasjon lagret på Sajthotellets system som kan være av betydning for en vellykket undersøkelse. Sajthotellet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader og økonomiske tap som skyldes feil, forsinkelser, mangler, avbrudd, manglende levering av data, manglende tilgjengelighet eller lignende omstendigheter eller hendelser som ikke er under Sajthotellets direkte kontroll. Sajthotellet er heller ikke erstatningsansvarlig dersom noen gjør inngrep i Sajthotellets eller dets underleverandørers eller samarbeidspartneres dataressurser og skaffer seg tilgang til, ødelegger eller forvrenger informasjon, med mindre annet følger av svensk lov.
 2. Sajthotellet sletter aldri kundens opplysninger. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å flytte opplysninger til andre datamedier av systemtekniske årsaker. Ved oppsigelse av en avtale slettes alle opplysninger på kundens konto to uker (14 dager) etter oppsigelsen eller etter avtaleperiodens utløp.
 3.  Sajthotellet behandler all kundeinformasjon konfidensielt, dette for å beskytte kundens integritet. Sajthotellet garanterer at ingen opplysninger i kunders filområder eller e-postkontoer utleveres til uvedkommende eller gjøres tilgjengelig for uvedkommende, jf. dog § 6.1 annet ledd. Sajthotellet kan bli pålagt av en autorisert politimyndighet å utlevere slike opplysninger til relevante myndigheter. Ved mistanke om kriminalitet mot kunden kan Sajthotellet utlevere opplysninger eller frivillig melde fra til etterforskningsmyndigheten uten at Sajthotellet har bedt om slike opplysninger.
 4. Sajthotellet garanterer en tilgjengelighet for tjenester som inngår i hvert abonnement på minst 99% beregnet på månedsbasis. Ordinær planlagt service foregår normalt om natten (kl. 23.00-06.00) og er ikke grunnlag for beregning av tilgjengelighet med mindre denne servicetiden ikke overstiger totalt 10 timer per måned. Akutte sikkerhetsoppdateringer, som krever umiddelbar handling, er heller ikke grunnlag for beregning av tilgjengelighet. Kriminelle angrep på Sajthotellets eller våre leverandørers systemer, som medfører driftsforstyrrelser, er heller ikke grunnlag for beregning av tilgjengelighet. Hvis garantiperioden overskrides, forlenges det løpende abonnementet med én måned uten kostnad som kompensasjon. Hvis garantiperioden overskrides slik at tilgjengeligheten faller under 95%, har kunden rett til å motta kompensasjon i form av en kostnadsfri forlengelse av abonnementet med to måneder. Hvis garantiperioden overskrides slik at tilgjengeligheten faller under 90%, har kunden rett til kompensasjon i form av en tre måneders forlengelse av abonnementet. Krav om kompensasjon i henhold til dette avtalepunktet må være Sajthotellet i hende senest to uker (14 dager) etter at retten til å påberope seg avtalepunktet har oppstått.

7. Kundens ansvar

 1. Kunden forplikter seg til å følge svensk lovgivning, dette gjelder også for tilknyttede objekter som strider mot denne. Kunden skal også overholde andre forskrifter som kan være en forutsetning for å utnytte hele eller deler av trafikkmulighetene på Internett.
 2. Kunden forplikter seg til ikke å gjøre uautorisert bruk av dataressursene som er koblet til Internett som helhet, eller av Sajthotellet eller dets underleverandører eller partnere.
 3. Kunden er ansvarlig for alle handlinger han/hun utfører via sin(e) konto(er) i form av korrespondanse, spam etc. Spam anses som misbruk av kontoen og kan føre til oppsigelse.
 4. Kunden er også ansvarlig for all informasjon de publiserer på sine nettsider eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom sitt abonnement hos Sajthotellet.
 5. Kunden har ikke anledning til å selge, leie ut eller gi bort plass til egne kunder innenfor rammen av sin harddiskplass uten tillatelse fra Sajthotellet. Dette gjelder både kunder med eget domene og kunder under et av Sajthotellets domener. Det samme gjelder andre tjenester, herunder e-postadresser, som leveres etter avtale med Sajthotellet. Med egne kunder menes alle som ikke er ansatt i en bedrift, familie eller lignende. Sajthotellet har forhandlerkontoer som egner seg godt til dette formålet, og disse krever ingen spesiell autorisasjon for videresalg.

8. brukerpolitikk

 1. Sajthotellet er opptatt av sitt gode omdømme og avviser derfor enhver useriøs bruk av Internett. Sajthotellet forbeholder seg derfor retten til fritt å vurdere følgende regler.
 2. Sajthotellet har rett til å foreta kontroll av informasjonen på våre kunders lagringsplass ved mistanke om at kunden bryter avtalen. Dersom en bruker bryter avtalen, forbeholder vi oss retten til å blokkere den informasjonen som anses som upassende, og dersom bruddet er alvorlig, kan kunden helt eller delvis suspenderes fra videre bruk, uten rett til tilbakebetaling av avgifter betalt til Sajthotellet.
 3. Et webabonnement gjør det mulig for kunden å publisere og levere materiale på Internett via http- eller ftp-teknologi.
 4. Nettstedsverten må alltid ha en direkte avtale med eieren av domenenavnet som nettsidene publiseres under (unntak kan gjøres, og ved forhandleravtaler må det foreligge en direkte avtale mellom forhandleren og sluttkunden). Det skal tydelig fremgå av de publiserte nettsidene hvem som er ansvarlig for publiseringen av sidene.
 5. Kunden kan delegere driften av webdesign, oppdatering og annet arbeid med abonnementet til en annen person eller organisasjon. Dette begrenser ikke kundens ansvar.

9. Avstandsavtaler

 1. I henhold til lov (2000:274) om forbrukerbeskyttelse ved avtaler om fjernsalg og boligsalg er det en angrefrist på 14 dager. En ordre om å registrere et domene eller aktivere et webhotell er å betrakte som levering av en tjeneste. Ytelsen begynner å løpe innen angrefristen (14 dager) som er angitt i ovennevnte lov, og som kunden samtykker til ved bestilling av domenet og webhotelltjenesten. Konsekvensen av samtykket er at det ikke foreligger noen angrerett, jf. ovennevnte lov § 14 p. 1.

10. retningslinjer for personvern og databeskyttelse (GDPR)

 1. Som en integrert del av alle avtaler gjelder Sajthotellets personvernerklæring. Den angir hvordan Sajthotellet håndterer personopplysninger og kundens rettigheter som følge av svensk lov og GDPR.
 2. Kunden er ansvarlig for personopplysninger som han eller hun håndterer gjennom bruk av ressurser som Sajthotellet stiller til rådighet. Når det er behov for en personuppgiftsbiträdesavtal, foreligger en slik avtale som en integrert del av denne avtalen, og kunden forplikter seg til å akseptere utformingen av denne. Dersom det er behov for en spesialtilpasset personvernavtale, skal kunden kontakte Sajthotellet for å utarbeide en slik avtale sammen med Sajthotellet, og dersom det oppstår en kostnad for opprettelsen av en slik avtale, skal kostnaden betales av kunden.

11. Force majeure

 1. Sajthotellet skal være fritatt for erstatning og andre sanksjoner dersom avtalens oppfyllelse hindres eller vanskeliggjøres av noen omstendighet - som f.eks. krig, myndighetsinngrep, uroligheter, innskrenkninger i energiforsyningen, forstyrrelser på arbeidsmarkedet, forbud, restriksjoner, manglende tillatelser, ulykker, ugunstige transport- eller værforhold eller manglende leveranser fra underleverandører - som Sajthotellet ikke med rimelighet kunne forutse ved avtalens inngåelse og hvis følger Sajthotellet ikke kunne unngå eller overvinne.

12. tvist

 1. Tvister om tolkningen eller anvendelsen av denne avtalen skal avgjøres av svenske domstoler i henhold til svensk lov, fortrinnsvis Stockholms tingsrätt.